Wednesday – keskiviikko

6A
Do it s. 99, teht. 11 Do it s. 100.
Vk learn – ride

6B
Opett. Read it s. 94, tee Test it s. 91, opett. valk. sanat kpl 9 Do it s. 177, kirj. 15 vihkoon.
VK ke freeze – lead

3B
Wr s. 113, kertaa kpl 7:n asioita Wr s. 79-85.

5A
10a Do it s. 90 ja Do it s. 99.
Jaksokoe ke 12.2. Ohje vihkossa.